Stratēģija

 

Kas ir LEADER? 

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.  

LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.  

LEADER pieeja balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzētas skaidri noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes. 
 
Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek izmantota apvērsta pieeja, kas nosaka aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanu gan stratēģijas izstrādē, gan apstiprināšanā un stratēģijas īstenošanā. 

Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām partnerībām, kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām. 
   
Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai  ir iespēja piesaistīt  atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 

Projektu īstenošanas shēma parādīta attēlā:

 Ikgadējais stratēģijas novērtējums par 2022. gadu

 


Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem.

Ikgadējais stratēģijas novērtējums par 2021. gadu

* VRG pašnovērtējuma anketa
* Uzņēmējdarbības projektu 
analīze
* Sabiedrisko aktivitāšu projektu 
analīze
* Publicitātes, IT risinājumu 
analīze

 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam, spēkā no 28.07.2021 skatīt šeit ...

Sakarā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam  grozījumiem, kopš 28.07.2021 gada ir atcelta projekta iesnieguma veidlapa (pašnovērtējuma kalkulators):

Aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
R3  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/ Digitālo tehnoloģiju prasmju izmantošanas iniciatīvas
Šeit: 
http://vertesana.ludzaspartneriba.lv/public/index/4?hash=ssaeadWB87s%3DSABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam , spēkā no 24.04.2019 skatīt šeit ... 
Rīcību plāns, spēkā no 24.04.2019. skatīt šeit ...


      Rīcības plāns 2015.–2020. gadam Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (turpmāk – Lauku attīstības programmas apakšpasākums)


Nr.
p.k.

Mērķis/rīcība

Lauku attīstības programmas apakšpasākuma aktivitāte

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips)

Rezultātu rādītāji

 

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

 

M1/R1

Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.**

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

100 000 Būvniecības projektiem* 

50 000 pārējiem projektiem

80 %- kopprojektam

70 % - pārējiem

projektiem

Viena kārta gadā 

(otra pēc nepieciešamības)

1.Kārta-2016.gads, 

2.Kārta- 2017.gads, 

3.Kārta- 2018.gads

( 1.un 2. Kārtas atlikums)

Atbalstīti uzņēmumi vismaz 12

Radītas darba vietas vismaz 12

 

M2/R2

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.***

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

50 000

90%

Viena kārta gadā 

1.Kārta-2016.gads,

2.Kārta- 2017.gads, 

3.Kārta- 2018.gads 

 1.un 2. Kārtas atlikums)

Labiekārtoti vismaz 9 objekti

Dažādotas vismaz 30 sabiedriskās aktivitātes

 


* Attiecināmo izmaksu summa līdz EUR 100 000 ir uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

** Mācību izmaksas R1 saistībā ar iesniegto projektu.

*** Mācību izmaksas (Ministru kabineta noteikumu  Nr.590 apakšpunkts 31.5) nav attiecināmas.Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem.
Ikgadējais stratēģijas novērtējums par 2020. gadu.

Pašnovērtējums 2020      VRG pašnovērtējuma anketa


 


Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem
Ikgadējais stratēģijas novērtējums, skatīt šeit ...


 

SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam , spēkā no 24.04.2017 skatīt šeit ...
Rīcību plāns, spēkā no 24.04.2017. skatīt šeit ...Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015-2020.gadam

Stratēģijas grozījumu Nr.1 Paskaidrojuma raksts skatīt šeit ... /PDF fails /

Paskaidrojuma raksta pielikumi skatīt šeit ... /PDF fails /

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015-2020.gadam
skatīt šeit ... /PDF fails /


Rīcības plāns Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros 2009.–2013.gadam
skatīt šeit ... /PDF fails /


Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros 2009.–2013.gadam (precizēts)
skatīt šeit ... /PDF fails /


Ludzas rajona partnerības Attīstības stratēģija 2009.- 2013. gadam
skatīt šeit ... /PDF fails /


 

Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros 2009.–2013.gadam

Nr. p.
k.

Rīcība

Atbalsta apjoms (Ls)

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums **

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas, norādot skaitu un termiņus

1.

Sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošana

 

413/

2.aktivitāte/****

7000

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai.

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām

60 % citām juridiskām un fiziskām personām 

3. kārta

2011

 2

Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana

 

413/

2.aktivitāte/****

 7000 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai.

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām

60 % citām juridiskām un fiziskām personām 

3. kārta

2011

 3

 Sporta, tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstība

 

413

/2.aktivitāte/****

 7000 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai.

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām

60 % citām juridiskām un fiziskām personām 

3. kārta

2011

 4

 Iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laika pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana;

 

413

/2.aktivitāte/****

 7000 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai.

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām

60 % citām juridiskām un fiziskām personām 

3. kārta

2011

 5

 Sadzīves pakalpojumu uzņēmumu un mazo ražotņu izveide, pakalpojumu un drošības infrastruktūras izveide un darbības nodrošināšana

 

413

/1.aktivitāte/***

 7000 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai.

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām

60 % citām juridiskām un fiziskām personām 

3. kārta

2011

 6

 Sociālās infrastruktūras un veselības aprūpes pakalpojumu attīstība,pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

 

413

/1.aktivitāte/***

7000 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai.

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām

60 % citām juridiskām un fiziskām personām 

3. kārta

2011

 

Kopā

 

 

 

 Piezīmes
** Norāda attiecīgo Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass pasākumu un tā aktivitāti.
 Ja aktivitāte ir saistīta ar citas ass pasākumu, tad norāda arī attiecīgās ass un pasākuma nosaukumu.
***413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un  programmu nodrošinājumu iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.
****413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājumu iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika  pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.


 

5. Rīcības plāns 2010
5.1. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros 2009.–2013.gadam

Nr. p.
k.

Rīcība

Atbalsta apjoms (Ls)

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums **

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas, norādot skaitu un termiņus

1.

Sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošana

18 400.00

413/

2.aktivitāte/****

7000

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

2. kārta

2010

 2

Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana

19 876.00 

413/

2.aktivitāte/****

 7000 

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

2. kārta

2010

 3

 Sporta, tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstība

20 485.68

413

/2.aktivitāte/****

 7000 

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

2. kārta

2010

 4

 Iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laika pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana;

25 502.00

413

/2.aktivitāte/****

 7000 

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

2. kārta

2010

 5

 Sadzīves pakalpojumu uzņēmumu un mazo ražotņu izveide, pakalpojumu un drošības infrastruktūras izveide un darbības nodrošināšana

13 067.00 

413

/1.aktivitāte/***

 7000 

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

2. kārta

2010

 6

 Sociālās infrastruktūras un veselības aprūpes pakalpojumu attīstība,

pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

10 809.00 

413

/1.aktivitāte/***

7000 

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

2. kārta

2010Piezīmes

** Norāda attiecīgo Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass pasākumu un tā aktivitāti.
 Ja aktivitāte ir saistīta ar citas ass pasākumu, tad norāda arī attiecīgās ass un pasākuma nosaukumu.

***413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un  programmu nodrošinājumu iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

****413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājumu iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika  pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.


 

5. Rīcības plāns
5.1. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros 2009.–2013.gadamNr. p.k.

Rīcība

Atbalsta
apjoms (Ls)*

Lauku attīstības programmas
2007. – 2013.gadam pasākums **

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas,
norādot skaitu un termiņus

1.

Sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošana

 

413/

2.aktivitāte/****

7000

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

 

 2

Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana

28 000 

413/

2.aktivitāte/****

 7000 

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

Divās kārtās

1.kārta

2009

 3

 Sporta, tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstība

 

413

/2.aktivitāte/****

 7000 

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

 

 4

 Iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laika pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana;

30 419.62

413

/2.aktivitāte/****

 7000 

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

Divās kārtās

1.kārta

2009

 5

 Sadzīves pakalpojumu uzņēmumu un mazo ražotņu izveide, pakalpojumu un drošības infrastruktūras izveide un darbības nodrošināšana

28 000 

413

/1.aktivitāte/***

 7000 

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

Divās kārtās

1.kārta

2009

 6

 Sociālās infrastruktūras un veselības aprūpes pakalpojumu attīstība,

pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

14 000 

413

/1.aktivitāte/***

7000 

90% biedrībām un nodibinājumiem

75% pašvaldībām

50 % citām juridiskām un fiziskām personām 

Divās kārtās

1.kārta

2009Piezīmes.
* Aizpilda pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu

** Norāda attiecīgo Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass pasākumu un tā aktivitāti.
 Ja aktivitāte ir saistīta ar citas ass pasākumu, tad norāda arī attiecīgās ass un pasākuma nosaukumu.

***413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un  programmu nodrošinājumu iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

****413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājumu iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika  pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.BEIDZAS-->
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv