Stratēģija

 

Kas ir LEADER? 

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.  

LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.  

LEADER pieeja balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzētas skaidri noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes. 
 
Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek izmantota apvērsta pieeja, kas nosaka aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanu gan stratēģijas izstrādē, gan apstiprināšanā un stratēģijas īstenošanā. 

Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām partnerībām, kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām. 
   
Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai  ir iespēja piesaistīt  atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 

Projektu īstenošanas shēma parādīta attēlā:

 


 Informācija projektu iesniedzējiem.Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam (KLP) intervences (atbalsta pasākumi)

C0LA19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana

https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c0la192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana


* Nosacījumi


* Normatīvie akti

MK noteikumi Nr.580 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana""


* Veidlapas un rokasgrāmatas

Metodika “Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi  “Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”

Metodika “Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”


Ludzas rajona partnerības dokumenti:

 Rīcības plāns 2023.–2027. gadam Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (turpmāk – KLP SP  intervence) skatīt šeit


Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija Ludzas novada Ludzas, Kārsavas, Zilupes pilsētām, Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Salnavas, Zaļesjes un Zvirgzdenes pagastiem skatīt šeit 2023.-2027.gadam skatīt šeit


Prezentācija 19.04.2024. pasākumā Ludzas novada uzņēmējiem "Aktualitātes par LEADER projektu konkursu kārtām"... skatīt šeit

Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv