Projektu publicitāte
116047

ZS Krekeri. Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana.
01.03.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt vairāk... Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana,

20-01-AL34-A019.2101-000001

Īstenošanas vieta, laiks

“Tauriņi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

Mērķis

Papildinot uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, sekmēt produktīvāk izmantot vietējos mežu resursus, uzlabot piedāvātās pārstrādātās kokmateriālu produkcijas kvalitāti, kā arī radīt jaunus izstrādājumus vietējā teritorijā, sekmējot vietējo patēriņu, tādejādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt saimniecības konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes

Galdniecības aprīkojuma iegāde un malkas skaldītāja iegāde

Rezultatīvie rādītāji

1. Iegādāti 3 pamatlīdzekļi: CNC frēze ar programmatūru, virpa kokam, malkas skaldītājs

2. Neto apgrozījums 2023.gadā pieaugs par 10%

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

 Cits līdzfinansējums (EUR)

20 157,50

14 110,25

  6 047,25

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Zemnieku saimniecība “Krekeri”, Aivars Igovens, t 29445098, e-pasts: aivars.krekeri@inbox.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv