Projektu publicitāte
116309

ZS Ciblas pagasta zemnieku saimniecība "Zeltpriedes". Mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehniskās bāzes izveidošana, lai varētu uzsākt meža zemes frēzēšanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas VRG teritorijā un ne tikai.
18.03.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt vairāk... Bildei informatīvs raksturs

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehniskās bāzes izveidošana, lai varētu uzsākt meža zemes frēzēšanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas VRG teritorijā un ne tikai.

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000016

Īstenošanas vieta, laiks

Adrese Zeltpriedes, Zeltiņi, Ciblas pag., Ciblas nov., p.n. Cibla, LV-5709

Mērķis

Attīstīt nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbību lauku teritorijā, attīstot alternatīvus ienākuma avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionā. Veicināt meža frēzēšanas pakalpojuma pieejamību Ludzas VRG reģionā tai skaitā veicināt degradētās (aizaugušās un nesakoptās) platības sakopšanu.

Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties meža frēzi ar kuru būs iespējams kvalitatīvi veikt meža zemes, tai skaitā celmu frēzēšanu līdz 15 centimetriem dziļumā.

Rezultatīvie rādītāji

Jauna pakalpojuma radīšana Ludzas partnerības VRG teritorijā,  kvalitatīva un par saprātīgu cenu pakalpojuma nodrošināšana vietējiem pakalpojuma pircējiem.

Sasniegt netto apdrozījumu 3. gadā pēc projekta īstenošanas

EUR 8 320,00.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

 25 000,00

 17 500,00

   7 500,00

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Andris Miklucāns, mob. 26310410, e-pasts zeltini1401@gmail.com.

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv