Projektu publicitāte
116031

ZS Ciblas pagasta zemnieku saimniecība "ZELTIŅI". Kokmateriālu ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes pilnveidošana.
26.02.2021
Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Kokmateriālu ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes pilnveidošana.

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000021

Īstenošanas vieta, laiks

Adrese Zeltiņi, Ciblas pag., Ciblas nov., p.n. Cibla, LV-5709.

Īstenošanas laiks 30.07.2021

Mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt esošo saimniecisko darbību iegādājoties jaunu meža izvedējpiekabi ar hidromanipulatoru.

Galvenās aktivitātes

Vietējo izejvielu pārstrādei, taras dēļīšu ražošanai nepieciešamās celšanas, kraušanas un pārvietošanas tehnikas iegāde, jaunradītās darbavietas darba apstākļu uzlabošanai nepieciešamās tehnikas iegāde, kas ļaus attīstīt saimniecības ražošanas apjomus Ciblas pagastā, kā rezultātā tiktu nodrošināta taras dēļīšu ražošana Ludzas rajona partnerības VRG teritorijā.

Rezultatīvie rādītāji

Taras dēlīšu radīšana Ludzas partnerības VRG teritorijā, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana jaunizveidotajā darba vietā.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

29 600,50 

17 171,70

12 428,80

Kontaktinformācija

Aina Zbarasčuka, mob. 29179261, e-pasts zs.zeltini@inbox.lv. .

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv .
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv