Projektu publicitāte
112272

Raivis Rumaks. Mežistrādes tehnikas iegāde p/s "Sarmas" darbības dažādošanai.
26.05.2020


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt vairāk...


Projekta nosaukums, identifikācijas Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000016       

„ Mežistrādes tehnikas iegāde p/s "Sarmas" darbības dažādo-

šanai”

Īstenošanas vieta, laiks

Saules iela 6, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 2019-2020 gads

Mērķis

Veikt ieguldījumus, lai ar hidromanipulatoru, malkas skaldītāja palīdzību ražotu malku, to realizētu Kārsavas pašvaldībā maznodrošinātajiem, u.c., un novāktu zarus, kuru vēlāk realizētu šķeldā, tādējādi dažādotu saimniecības Raivis Rumaks attīstības jomas, izveidotu 1 (vienu) jaunu darba vietu, kā arī veicinātu teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes

Hidromanipulatora un malkas skaldītāja iegāde.

Rezultatīvie rādītāji

Viena jauna darba vieta,

8480,00 EUR apgrozījums 2023 gadā.

Budžets (EUR)

 t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

26 400,00EUR

18 480,00EUR                                             

 7 920,00EUR

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Raivis Rumaks, telefons +371 29234721

e-pasts: Raivis.rumaks@inbox.lv



Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 





      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv