Projektu publicitāte
86434

SIA "GeoProf". Mērniecības iekārtu un programmatūru iegāde esošā uzņēmuma pakalpojuma attīstības veicināšanai
05.06.2018


Skatīt projektu KARTI


Projekta atskaite par 2020. gadu, lasīt tālāk ...

Projekta atskaite par 2018. gadu, lasīt tālāk ...

  • Zemes ierīcības projekta izstrāde
  • Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi
  • Topogrāfiskie darbi
  • Inženierģeodēziskie darbi būvniecībā
  • Izpildmērījumi
  • Meža zemju transformācija
  • Zemes darbu apjomu noteikšana
  • Lauksaimniecības zemju platību noteikšana


Nosaukums: SIA"GeoProf"
Juridiskā adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
PVN maks. Nr.: LV40103358542
Bankas nosaukums: AS "Citadele banka"
Konts: LV48 PARX 0019 2240 0000 1
Kods: PARXLV22
Kontakti: tālr.29255584, 29723132, e-pasts: geoprof@inbox.lv


 Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


  


Seminārs 05.06.2018
Foto no uzņēmējdarbības projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības semināra, kurš notika SIA "GeoProf".

Ielādēju...      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv