Projektu publicitāte
127786

REL PILDAS SVĒTO PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana
07.02.2023


                                        

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana”

Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000006

 

Īstenošanas vieta, laiks

Projekta īstenošanas vieta: Liepnieki, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov., p.n. Nukši, LV-5730

Projekta īstenošanas laiks – 6 mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

Mērķis

Projekta mērķis ir veikt Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošanu, veidojot pievilcīgu un drošu vidi dievnama apmeklētājiem, kas sniegs paliekošu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Galvenās aktivitātes

1. Baznīcas žoga atjaunošana.

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr. 1 īstenošanai plānota baznīcas žoga atjaunošana.

Projekta aktivitātes Nr. 2 īstenošanai tiks publicēta informācija par projektu Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzasnovads.lv, kā arī tā tiks sniegta dievkalpojumu laikā.

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR)

18 986,98 

17 088,28

  1 898,70

Kontaktinformācija

Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze

Kontaktinformācija: Laima Poikāne tālr. 26182218; laima29@inbox.lv

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

 

 

Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca apmeklētājiem atdzimusi jaunā veidolā. 

 

Pateicoties prāvesta Rolanda Abricka vadībā realizētajam Lauku atbalsta dienesta  projektam Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000006 “Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu  baznīcas žoga atjaunošana”, kura ietvaros ir veikti žoga atjaunošanas darbi, dievnams ir ieguvis  jaunu elpu. 

 

Baznīcu, kuru līdz projekta īstenošanai ieskāva betona stabi, kas bojāja vizuālo ainavu un  radīja nepabeigtības sajūtu, nu rotā skaists žogs. Tas ir kļuvis par baznīcas dārza noformējuma  elementu, kas sniedz estētisku baudījumu, iekļaujas kopējā ainavā un kopā ar dievnamu veido  vienotu ansambli. Draudze gan ar ziedojumiem, gan ar praktisku darbību rūpējas par dievnama  uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Projekta rezultātā ir izveidota pievilcīga un  droša vide dievnama apmeklētājiem, kas sniegs paliekošu ieguldījumu kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšanā. Mērķis ir sasniegts un nu atjaunotais žogs ir kā apliecinājums draudzes  locekļu centieniem un vēlmei padarīt dievnamu un tā teritoriju labiekārtotu. 

 

Draudzes locekļi (~120) jūtas gandarīti. Ieguvējs ir ikviens dievnama apmeklētājs, arī  tūrists, jo dievnams ir iekļauts Ludzas novada tūrisma maršrutā kā izcils koka arhitektūras  piemineklis un viena no lielākajām un skaistākajām koka baznīcām Latgalē. 

 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības  programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar  sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības  iniciatīvas” ietvaros. 

 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_lv.htm

 


https://www.ludzasnovads.lv/lv/jaunums/pildas-sveto-petera-un-pavila-romas-katolu-baznica-apmekletajiem-atdzimusi-jauna-veidola      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv