Projektu publicitāte
125819

PSV Ludzas novada pašvaldība. Skatuves aprīkojuma modernizācija Kārsavas novada kultūras namos.
04.08.2022


Projekta pārskats par 2021. gadu, lasīt tālāk...

 

Projekta nosaukums,identifikācijas Nr.

“Skatuves aprīkojuma modernizācija Kārsavas novada kultūras namos”
Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000008

Īstenošanas vieta, laiks

Kārsava, Vienības iela Nr. 49c; Salnavas pag., Salnava; "Tautas nams"; Mežvidu pag., Mežvidi, "Pagastmāja"; Mērdzenes pag., Mērdzene,"Tautas nams".
01.04.2020.- 01.04.2021.

Mērķis

Vispārejais mērķis: Pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvu, inovatīvu un konkurētspējīgu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Mērķis: Dot iespēju ik vienam sabiedrības loceklim izmantot inovatīvus pakalpojumus, lai pilnveidotu savas zināšanas kultūrvēstures, vides, veselības un citās jomās.

Galvenās aktivitātes

Skatuves aprīkojuma iegāde Kārsavas, Salnavas, Mežvidu un Mērdzenes kultūras namiem.

Rezultatīvie rādītāji

Kārsavas, Salnavas, Mežvidu un Mērdzenes kultūras namiem iegādāts moderns skatuves aprīkojums.

Budžets (EUR) t.sk.: ELFLA finansējums (EUR) Cits līdzfinansējums (EUR)

EUR47369,25 , t.sk.: EUR 42632,31
EUR 4736,94

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Kārsavas novada pašvaldība, Rita Jonikāne, 26415945, rita.jonikane@inbox.lvkarsava.lv

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv