Projektu publicitāte

PSV Ludzas novada pašvaldība. Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās, Ludzas novadā.
23.05.2024


Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās, Ludzas novadā”

Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000005

Īstenošanas vieta, laiks

Projekta īstenošanas vietas:

1.     Vienības iela 64a, Kārsava, Ludzas novads;

2.     Meža iela 7a, Zilupe, Ludzas novads.

Projekta īstenošanas laiks – 4 mēneši no Lauku atbalstadienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

Mērķis

Projekta mērķis ir izveidot publiski pieejamu skeitparku Kārsavas un Zilupes pilsētās, tādā veidā dažādojot sporta un aktīvās atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un pilsētu viesiem.

Galvenās aktivitātes

1.  Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās.

2.  Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr. 1 īstenošanai plānota skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās.

Projekta aktivitātes Nr. 2 īstenošanai tiks publicēts 1 raksts pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos, katrā projekta īstenošanas vietā uzstādīta 1 informatīvā plāksne.

Budžets (EUR) t.sk.: ELFLA finansējums (EUR) Cits līdzfinansējums (EUR)

32 670,00

29 403,00

267,00

Kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība

Kontaktinformācija: projektu koordinatore Laima Poikāne tālr. 26182218; laima.poikane@ludzasnovads.lv

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 

 

 

LEADER projekta ietvaros uzstādītie skeitparku laukumi tiek aktīvi izmantoti.

 

 

2022. gadā, pamatojoties uz vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un Ludzas novada pašvaldības  izstrādāto projekta iesniegumu, tika realizēts Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais projekts Nr.  22-01-AL34-A019.2201-000005 “Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un  Zilupes pilsētās, Ludzas novadā”, kura ietvaros tika iegādātas un uzstādītas skeitparka  konstrukcijas. 

 

2022. gada 20. augustā Kārsavā Rītupes svētku ietvaros skeitparka laukumā tika organizēts  vērienīgs BMX freestyle šovs kopā ar Latvijas labākajiem BMX braucējiem, kas pulcēja vairāk  nekā 200 apmeklētāju. Arī Zilupes svētku ietvaros skeitparka laukumā tika organizēts ekstrēmais  velo šovs, kas pulcēja ap 100 skatītājiem. Priecē tas, ka skeitparku laukumi aktīvi tiek izmantoti  ne tikai svētkos, raugoties uz paraugdemonstrējumiem, bet arī ikdienā. 

 

Gan Kārsavā, gan Zilupē skeitparku ikdienā pārsvarā izmanto bērni un jaunieši vecumā no  6 līdz 17 gadiem (Kārsavā laukumu regulāri apmeklē ~40 bērni, Zilupē ~25 bērni).  Skeitparks – tas ir vērtīgs pienesums Kārsavas un Zilupes pilsētu sporta infrastruktūrai, jo ir  izveidota vieta, kur jaunieši var gan sportot, gan socializēties. Ludzas novada pašvaldība aicina  ikvienu būt atbildīgu par savu drošību un izturēties saudzīgi pret izveidoto infrastruktūru. Lietojot  aktīvās atpūtas zonu, ievērot laukuma lietošanas noteikumus un izmantot individuālos aizsardzības  līdzekļus – ķiveri, roku/ceļgalu aizsargus u.c.  

 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības  programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar  sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības  iniciatīvas” ietvaros. 

 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_lv.htm 

 

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja 

 

 

 

https://www.ludzasnovads.lv/lv/jaunums/leader-projekta-ietvaros-uzstaditie-skeitparku-laukumi-tiek-aktivi-izmantoti

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv