Projektu publicitāte
112173

SIA LUDZA SHOOTING CENTER. Metamo mašīnu iegāde stenda šaušanai Ludzas novada Isnaudas pagastā
21.05.2020


Publicitātes pārskats, skatīt šeit ...

 


Projekta nosaukums, identifikācijas Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000010       

„Metamo mašīnu iegāde stenda šaušanai Ludzas novada 

Isnaudas pagastā”

Īstenošanas vieta, laiks

“Drīksnas”, Isnauda, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, 2020. gada 31. augusts.

Mērķis

Uzsākt un attīstīt saimniecisko darbību, ierīkojot stenda šaušanu Compak Sportingā un iegādājoties mērķa metamās mašīnas, kas radīs 1 jaunu darbavietu, paaugstinās lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinās konkurētspēju un vietējās teritorijas ekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes

Metamo mašīnu (18. gabali) iegāde.  

Rezultatīvie rādītāji

  1. Neto apgrozījums nozarē, kurā tiks īstenots projekts, tiks sasniegts vismaz 30 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas;
  2. 1 jaunas darbavietas radīšana nozarē, kurā tiks īstenots projekts.

Budžets (EUR)

 t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

49860,00EUR

34902,00EUR  

14958,00EUR

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

SIA “LUDZA SHOOTING CENTER”, mob.tel.: +371 29264663, e pasts: compaksporting@inbox.lvProjekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv