Aktualitātes
77244

BDR Ludzas rajona partnerība organizē seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem
21.03.2017


Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam

apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ( 3.kārta)

un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ( 4.kārta)


Semināru mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā atbilstoši biedrības „Ludzas rajona partnerība” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Informēt par projektu konkursu 1. un 2. kārtas rezultātiem, stratēģijas grozījumiem. Informēt par sadarbības pasākumiem projektu attīstībai un ilgtspējas nodrošināšanai.

Norises vietas:

Ciblas novads- 28.marts (pieteikšanās līdz 27.martam) Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads

Ludzas novads-  04.aprīlis (pieteikšanās līdz 03.aprīlim) - Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, Ludza , Ludzas novads

Kārsavas novads-  06.aprīlis (pieteikšanās līdz 05.aprīlim) - Kārsavas novada domes zāle, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads

Zilupes novads-  11.aprīlis (pieteikšanās līdz 10.aprīlim) -Zilupes novada domes zāle, Raiņa iela 16, Zilupe, Zilupes novads.

Sākums pl.10.00

  • Lai piedalītos semināros, pieteikšanās obligāta - zvanot pa tālruni 29413335,29550874 vai aizpildot pieteikuma anketu.
  • Seminārā piedalīsies un sniegs atbildes uz Jūsu jautājumiem LAD Austrumlatgales reģionālās pārvaldes speciālisti.


Programma:


Laiks

Saturs

Lektors

10.00- 10.30

Reģistrācija, kafija

 

10.30- 12.00

Biedrības „ Ludzas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam,  atklātā projektu konkursa 3. un 4. kārta, iespējamās aktivitātes un pieejamais finansējums.

 http://www.ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2017-dok/Ludzas_RP_ST2020_GROZIJUMI_Nr1_PR.pdf

http://ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2017-dok/Pielikumi_Ludzas_RP_ST2020_GROZijumi_PR_PDF.pdf

 

     Projektu iesnieguma sagatavošana atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” , kā arī citu dokumentu sagatavošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

   Projekta iesnieguma veidlapas sagatavošana.

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235  

   Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;

   Būvniecības dokumentu sagatavošana;

   Projekta iesnieguma veidlapas un pavaddokumentu  noformēšana.

Sandra Palma, Ludzas rajona partnerība,

 

Projektu konkursu 2.kārta. Aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” iesniegtie projekti

Projektu iesniedzēji.

 

Jautājumi, atbildes

 

12.00- 13.00

Kafijas pauze

Individuālas konsultācijas

 

13.00- 14.00

Sadarbības pasākumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai. 19.3.pasākums. ( Pielikums Nr.1)

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam M16 pasākums Sadarbība (Pielikums Nr.2)

Projektu idejas.

Piedāvājums Latgales tūrisma kopprojektam (Pielikums Nr.3), pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.4)

Sandra Palma, Ludzas rajona partnerība

Artūrs Šķesters,LLKC Ludzas konsultāciju biroja vadītājs

 Igors Sorokins, LTRK Ziemeļlatgales nodaļas vadītājs

 

Jautājumi, atbildes

 

14.00- 15.00

Individuālas konsultācijas

 
 


Pielikumā:
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3  Pielikums Nr3.-1
Pielikums Nr.4
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv