Aktualitātes
111136

Apstiprināts projekts “Skatuves aprīkojuma modernizācija Kārsavas novada kultūras namos”
17.03.2020


Lai Kārsavas novada pašvaldības kultūras nami kļūtu par daudzfunkcionāliem kultūras un sabiedriskās dzīves centriem un spētu organizēt kvalitatīvus un inovatīvus pasākumus, pašvaldība plāno projekta ietvaros iegādāties jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu, modernu skatuves aprīkojumu.

Izmantojot šo aprīkojumu, pavērsies lielākas iespējas dažādu pasākumu organizēšanai - dažādu izzinošo lekciju, apmācību, konferenču un citu pasākumu organizēšanai.
Projekta nosaukums,

identifikācijas Nr.

“Skatuves aprīkojuma modernizācija Kārsavas novada kultūras namos”

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000008

Īstenošanas vieta, laiks

Kārsava, Vienības iela Nr. 49c; Salnavas pag.,  Salnava; "Tautas nams";  Mežvidu pag., Mežvidi,  "Pagastmāja";  Mērdzenes pag., Mērdzene,"Tautas nams".

01.04.2020.- 01.04.2021.

Mērķis

Vispārejais mērķis: Pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvu, inovatīvu un konkurētspējīgu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Mērķis: Dot iespēju ik vienam sabiedrības loceklim izmantot inovatīvus pakalpojumus, lai  pilnveidotu savas zināšanas kultūrvēstures, vides, veselības un citās jomās.

Galvenās aktivitātes

Skatuves aprīkojuma iegāde Kārsavas, Salnavas, Mežvidu un Mērdzenes kultūras namiem.

Rezultatīvie rādītāji

Kārsavas, Salnavas, Mežvidu un Mērdzenes kultūras namiem iegādāts moderns skatuves aprīkojums.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

EUR47369,25 , t.sk.:     
EUR 42632,31

EUR 4736,94

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Kārsavas novada pašvaldība, Rita Jonikāne, 26415945, rita.jonikane@inbox.lv, karsava.lv


Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv