Aktualitātes
110752

Apstiprināts projekts "Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu atjaunošana"
05.03.2020


Pildas pagastā ir vienīgā lauku pamatskola Ludzas novadā. Tur mācās 69 bērni no Pildas, Nukšu, Rundēnu, Isnaudas pagastiem un Ludzas pilsētas. Pildas pagastā joprojām ir slikti attīstīta sporta infrastruktūra un trūkst vietu, kur jauniešiem un pieaugušiem droši un aktīvi pavadīt brīvu laiku sportojot. Ņemot vērā, ka pašvaldība ir saņēmusi gan iedzīvotāju, gan Pildas pamatskolas ierosinājumus par Pildas pamatskolas stadiona skrejceļu atjaunošanas nepieciešamību, tiek plānots projekta ietvaros pārbūvēt Pildas pamatskolas stadiona skrejceļus, uzliekot mūsdienīgu un Eiropas standartiem atbilstošu gumijas segumu, kas radīs jaunas iespējas fiziskām aktivitātēm Pildas pagastā, kas veicinās iedzīvotāju veselības nostiprināšanu, fiziskā spēka attīstīšanu un vēlmi iesaistīties vietējā sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanā, vienlaikus palielinot vietas potenciālu un pievilcību, kā arī veicinot sporta un aktīvās atpūtas tūrismam pievilcīgas vides veidošanu.Pirmsprojekta fotofiksācija, 2019.gads.


Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

"Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu atjaunošana"

19-01-AL34-A019.2201-000005

Īstenošanas vieta, laiks

Projekta īstenošanas vieta: “Skola”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads.

Projekta īstenošanas laiks – 5 mēneši no Lauku atbalsts dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

Mērķis

Projekta mērķis ir izveidojot stadiona skrejceļu ar mākslīgo segumu, radīt jaunas iespējas fiziskām aktivitātēm Pildas pagastā, kas veicinātu iedzīvotāju veselības nostiprināšanu, fiziskā spēka attīstīšanu un vēlmi iesaistīties vietējā sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanā, vienlaicīgi palielinot vietas potenciālu un pievilcību, kā arī veicinot sporta un aktīvās atpūtas tūrismam pievilcīgas vides veidošanu.

Galvenās aktivitātes

1. Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu atjaunošana.

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr.1. īstenošanai Pildas pamatskolas teritorijā plānots pārbūvēt skolas stadiona skrejceliņus, nomainot segumu.

Projekta aktivitātes Nr.2. īstenošanai tiks publicēts 1 raksts pašvaldības mājaslapā un sociālajos kontos, projekta īstenošanas vietā uzstādīta1 informatīvā plāksne.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

EUR 50 000,00, t.sk.:

EUR 45 000,00

EUR   5 000,00

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība;

Kontaktinformācija: Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos; tālr. 65707496; aivars.meiksans@ludza.lvProjekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv