Aktualitātes
110770

Apstiprināts projekts “Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Ciblas novada sporta kompleksam Felicianovā”
06.03.2020


Ciblas novadā Felicianovas ciemā plānots uzbūvēt multifunkcionālu sporta laukumu aktīvai brīvā laika pavadīšanai un pasākumu norises nodrošināšanai, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, veicinot iedzīvotāju sociālo iekļaušanos un pilsonisko līdzdalību, stiprinot Ciblas novada potenciālu un pievilcību. Multifunkcionālais sporta laukums būs piemērots sporta, aktīvās atpūtas un kultūras pasākumu organizēšanai visos gadalaikos.
Pirmsprojekta fotofiksācija, 2019. gads.

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Ciblas novada

sporta kompleksam Felicianovā”

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000001

Īstenošanas vieta, laiks

Felicianova, Ciblas pagasts, Ciblas novads

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada janvāris - 2021.gada

novembris

Mērķis

Projekta mērķis ir izbūvēt multifunkcionālu sporta laukumu aktīvai brīvā laika pavadīšanai un pasākumu norises nodrošināšanai, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, veicinot iedzīvotāju sociālo iekļaušanos un pilsonisko līdzdalību, stiprinot Ciblas novada potenciālu un pievilcību.

Projekta mērķa grupa ir teritoriālās atstumtības riskam pakļautie Felicianovas, Ciblas ciemu un to apkārtnes iedzīvotāji, kā arī visi

Ciblas novada iedzīvotāji, tūristi un viesi.

Galvenās aktivitātes

Projekta aktivitātes

1. Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve (1.kārta):

1) tiks izsludināts atklāts konkurss multifunkcionālā sporta laukuma izbūvei, veikta tirgus cenu izpēte būvuzraudzības nodrošināšanai;

2) tiks noslēgti būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības

līgumi;

3) tiks izbūvēts multifunkcionālais sporta laukums.

2. Multifunkcionāla sporta laukuma apkārtnes sakārtošana

(talka) un atklāšanas pasākums:

aktivitātes īstenošanas laikā tiks organizēti Ciblas novada sporta

kompleksa sakopšanas un labiekārtošanas darbi, tostarp rīkojot

iedzīvotāju talku un multifunkcionālā sporta laukuma atklāšanas

pasākumu.

3. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana:

publikācijas Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā

"Ciblas Novada Ziņas", publikācijas pašvaldības interneta vietnē

un sociālo tīklu kontos, TV sižets reģionālajā televīzijā, informatīvā plāksne projekta īstenošanas vietā.

Rezultatīvie rādītāji

Izbūvēts Multifunkcionālais sporta laukums Ciblas novada

sporta kompleksam Felicianovā, 800 kvadrātmetri

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

Projekta budžets EUR 95 663,54, t.sk.:

ELFLA finansējums EUR 45 000,00

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 50 663,54

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Ciblas novada pašvaldība,

Adrese: c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV - 5706;

ciblasnovads@ciblasnovads.lv;  tālr. 65700894

Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša,Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv