116092

Valentīna Kirsanova. “Mobilo pirts tradīciju popularizēšana sabiedrības veselībai un relaksācijai“.
03.03.2021


Projekta pārskats par 2021. gadu, lasīt tālāk... Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

 “Mobilo pirts tradīciju popularizēšana sabiedrības     veselībai un relaksācijai“ 

  Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000017

Īstenošanas vieta, laiks

Salnava, Kārsavas novads, LV 5740 no 01.04.2021-01.08.2021.

Mērķis

 Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstīšana un jauna pakalpojuma izveide, iegādājoties mobilo pirti, kubulu un supdēļus nomai.

Galvenās aktivitātes

 Projekta rezultātā būs piedāvāta lieliska atpūtas , relaksācijas un veselību veicinoša iespēja gan jauniešiem , gan ģimenēm, saņemot šādus jaunus pakalpojumus.

Projekta uzdevums- radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus,kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju.

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes iepazīstinās iedzīvotājus ar dabā, t.sk. mežā sastopamo koku un augu izmantošanas iespējām, tēju vākšanas tradīcijām, slotu siešanu, skrubju taisīšanu un latviskās pirts rituāliem. Ilgtermiņa mērķis: ir paplašināt vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes par pirts lomu dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt pieredzi par uzņēmējdarbību šajā jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu dzīves līmeni lauku reģionos; iesaistīties savas dzīvesvietas attīstības plānošanā, vairojot izpratni par katra cilvēka līdzdalības nozīmi, iesaistes un finansiālā atbalsta iespējām. Attīstīt ar brīvo laiku un veselības uzlabošanu saistītus pakalpojumus- pirts rituāli, masāžu kūres, dabas miers un klusums. Sadarbības veidošana ar vietējiem uzņēmējiem un tūrisma objektiem, lai sniegtu kopīgu novada tūrisma piedāvājumu.

Rezultatīvie rādītāji

Iegādāts mobilais apsildāmais kubuls uz piekabes un mucveida mobile pirts.

Iegādāts SUPdēļu aprīkojums-2 supdēļi ar aksesuāriem un 4 drošības vestēm.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

10 870,00

  7 609,00

  3 261,00

Kontaktinformācija

Valentīna Kirsanova, mob.29471359, epasts gradela@inbox.lv 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Back