116077

Aleksandrs Ņugaņins. Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu sniegšana.
02.03.2021
Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu sniegšana

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000020

Īstenošanas vieta, laiks

P.Miglinīka iela 19, Ludza

Īstenošanas laiks: 2021.gads

Mērķis

Mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu - pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu sniegšana VRG teritorijas fiziskām un juridiskām personām. Iegādājoties pārvietojamo lentzāģi, tiks veicināta konkurētspēja un vietējās teritorijas ekonomikas attīstība, kā arī tiks radīta 1 jauna darba vieta, tādējādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Galvenās aktivitātes

Pārvietojamā lentzāģa iegāde

Rezultatīvie rādītāji

Iegādāts pārvietojamais lentzāģis ZBL-P50H un radīta viena darba vieta. Plānotais neto apgrozījums trešajā gadā pēc projekta īstenošanas 10500,00 EUR.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

17 811,53

12 468,07

  5 343,46

Kontaktinformācija

Aleksandrs Ņugaņins, mob.t. 25644427,

e-pasts: aleksandrs.nuganins@inbox.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Back