PSV Ludzas novada pašvaldība. Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā.
08.02.2023


 

         

 

Bildēm informatīvs raksturs

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā”, 

Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000003

Īstenošanas vieta, laiks

Projektu īstenošanas vieta: “Smaidas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads.

Projekta īstenošanas laiks- 6 mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

Mērķis

Projekta mērķis ir atjaunot bērnu rotaļu laukumu Ludzas novada Ņukšu pagasta Ņukšos, papildinot to ar jaunām, mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām un dažādiem vecumposmiem paredzētām konstrukcijām, kas uzlabotu dzīves vides kvalitāti, nodrošinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu un veicinot veselīga dzīvesveida iespējas.

Galvenās aktivitātes

  1. Bērnu rotaļu laukuma Ņukšos atjaunošana.
  2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr.1 īstenošanai Ņukšos plānots demontēt 2 novecojušās koka konstrukcijas un uzstādīt:

1.Šūpoles-ligzdu;

2.Trīsi “Tarzāns”;

3.Jauno sportistu kompleksu;

4.Rotaļu un vingrošanas kompleksu;

5.Parka solu’

6.Atkritumu tvertni.

Pirms konstrukciju uzstādīšanas zem bērnu rotaļu elementiem tiks ierīkots smilšu segums.

Projekta aktivitātes Nr.2 īstenošanai tiks publicēts 1 raksts pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos, projekta īstenošanas vietā uzstādīta 1 informatīvā plāksne.

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR)

29 875,46

26887,91

  2987,55

Kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība, projektu koordinatore Laima Poikāne, tālr. 26182218; laima .poikane@ludzasnovads.lv

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 Ņukšu pagastā LEADER projekta ietvaros uzstādītais bērnu rotaļu laukums turpina priecēt apmeklētājus.


 

2022. gadā Ludzas novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi Lauku atbalsta dienesta  apstiprināto projektu Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000003 “Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu  pagastā”, kura ietvaros ir uzstādītas mūsdienīgas, dažādiem bērnu vecumposmiem paredzētas  rotaļu konstrukcijas. 

 

Projekta ietvaros novecojušās koka konstrukcijas tika demontētas, un rotaļu laukums tika  papildināts ar mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām, dažādiem vecumposmiem paredzētām  konstrukcijām. Tika uzstādīti 2 rotaļu un vingrošanas kompleksi, šūpoles “Ligzda” un troses ceļš  “Tarzāns”. 

 

Rotaļu laukumu Ņukšu pagastā ikdienā izmanto apmēram 20 bērni (gan pirmsskolas  vecuma, gan arī lielāki). Laukums kalpo gan kā rotaļāšanās vieta, gan arī kā vieta, kur notiek komunikācija un socializēšanās, jo laukumu kopā ar bērniem apmeklē arī vecāki. Vasaras sezonā  laukuma apmeklētāju skaits ir lielāks (klāt nāk gan viesi, gan tie, kuri vasaras brīvlaiku pavada pie  vecvecākiem laukos). Vasaras sezonā tie ir aptuveni 30 bērni dienā. 

 

Ludzas novada pašvaldība, tāpat kā vietēji iedzīvotāji, ir gandarīta, ka ir radīta vieta bērnu  un jauniešu aktīvai atpūtai, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas drošā un piemērotā vidē. Lai rotaļu laukumā pavadītais laiks būtu patīkams un drošs, Ludzas novada pašvaldība  atgādina – vecāki ir atbildīgi par bērna drošību, rotaļu laukumos jāievēro sabiedriskās kārtības  noteikumi un rotaļu konstrukcijas ir jāizmanto atbilstoši paredzētajam mērķim. Saudzējam to, kas  mums ir, lai kalpo ilgāk! 

 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības  programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar  sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības  iniciatīvas” ietvaros. 

 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_lv.htm 

 

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja 

Laima Poikāne

 


https://www.ludzasnovads.lv/lv/jaunums/nuksu-pagasta-leader-projekta-ietvaros-uzstaditais-bernu-rotalu-laukums-turpina-priecet-apmekletajus
      назад