Par mums
 • P A Š V A L D Ī B A S
  • Ludzas novada pašvaldība:
   • Ludzas pilsēta,
   • Brigu pagasts,
   • Cirmas pagasts,
   • Isnaudas pagasts,
   • Istras pagasts,
   • Nirzas pagasts,
   • Ņukšu pagasts,
   • Pildas pagasts,
   • Pureņu pagasts,
   • Rundēnu pagasts.
  • Ciblas novada pašvaldība:
   • Blontu pagasts
   • Pušmucovas pagasts
   • Ciblas pagasts
   • Līdumnieku pagasts
   • Zvirgzdenes pagasts
  • Kārsavas novada pašvaldība:
   • Kārsavas pilsēta
   • Goliševas pagasts
   • Mērdzenes pagasts
   • Mežvidu pagasts
   • Malnavas pagasts
   • Salnavas pagasts
  • Zilupes novada pašvaldība:
   • Zilupes pilsēta
   • Pasienes pagasts
   • Lauderu pagasts
   • Zaļesjes pagasts
 • B I E D R Ī B A S
 • U Z Ņ Ē M Ē J I
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv