116093

ZS Salnavas pagasta zemnieku saimniecība "Kolnasāta". "Kebab house" uzņēmuma paplašināšana un modernizācija Ludzā.
03.03.2021
Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Kebab house” uzņēmuma paplašināšana un modernizācija Ludzā

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000019

Īstenošanas vieta, laiks

Skolas iela 45, Ludza, LV-5701

Īstenošanas laiks: 2021.gads

Mērķis

Mērķis ir paplašināt un attīstīt jau esošo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas iedzīvotājiem un tās viesiem. Iegādājoties nepieciešamos virtuves piederumus un mēbeles, tiks radīts vizuāli pievilcīgāks uzņēmuma tēls, veicināta konkurētspēja un vietējās teritorijas ekonomikas attīstība, kā arī tiks radīta 1 jauna darba vieta, tādējādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Galvenās aktivitātes

Virtuves piederumu un mēbeļu iegāde.

Rezultatīvie rādītāji

Iegādāti virtuves piederumi un mēbeles ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un radīta viena jauna darba vieta. Plānotais neto apgrozījums trešajā gadā pēc projekta īstenošanas 57150.00 EUR.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

10 848,74

  7 594,11

  3 254,63

Kontaktinformācija

Sandris Grebežs, mob.t. 29459503,

e-pasts: gsandris@inbox.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      назад